Worster
Anne  b. 1746
Catharine  b. 1755
Elisabeth  d. 1793
Elisabeth  b. 1739, d. 1793
Elisabeth  b. 1769
Elizabeth  b. 1717, d. 1782
Elizabeth  b. 1744
James  b. 1749
Jane  b. 1777
John  b. 1742, d. 1822
John  b. 1775, d. 1775
Margaret  b. 1773, d. 1840
Mary  b. 1760
Mary  b. 1767
Paul  b. 1759, d. 1759
Richard  b. 1756
Richard  b. 1758
Sarah  b. 1770
Thomas  b. 1751
Thomas  b. 1752
William  b. 1718, d. 1786
William  b. 1740
William  b. 1771