Sainsbury
Caroline L  b. 1862
Charles  d. 1891
Charles G  b. 1864
Edward  b. 1867
Ellen  b. 1835, d. 1924
Frances Jane  b. 1874
James  b. 1869
John  b. 1859
Joseph  b. 1865
Mary Edgerton  b. 1872
Thomas  b. 1861
William  b. 1860