Filby
Edward  b. 1835
George  b. 1860
James  b. 1864
Rebecca  b. 1865
Sarah  b. 1845
Sarah Fox  b. 1868